ก่อสร้างตึกพักอาศัย 4 ชั้น
ก่อสร้างตึกพักอาศัย 4 ชั้น
ก่อสร้างตึกพักอาศัย 4 ชั้น
ก่อสร้างตึกพักอาศัย 4 ชั้น

ก่อสร้างตึกพักอาศัยสี่ชั้น

คุณนนัย ธรรมโชติ เขตบางนา กรุงเทพฯ